پاسپورت"Passports"هر کشور با پارامترهای گوناگون دارای پذیرفته شدن در کشورهای مقصد میباشد.که شامل مدت زمان اخذ پاسپورت و همچنین هزینه پرداخت پاسپورت و امکان سفر با پاسپورت به کشورهای دیگر دارای رنکینگ میشود.لست تورز سعی میکند در این مطلب به رنکینگ پاسپورت کشورهای دنیا بپردازد.

پاسپورت کدام کشور نیاز به اخذ ویزا ندارد؟"قدرت پاسپورت کشورها"قدرتمندترین پاسپورتهای جهان"

به173کشور با پاسپورت Finland میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید."قدرتمندترین پاسپورتهای جهان"

به173کشور با پاسپورت Sweden میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید"قدرتمندترین پاسپورتهای جهان"

به173کشور با پاسپورت United Kingdom میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید"قدرتمندترین پاسپورتهای جهان"

به172کشور با پاسپورت Denmark میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به172کشور با پاسپورت Germany میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به172کشور با پاسپورت Luxembourg میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به172کشور با پاسپورت United States میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به171کشور با پاسپورت Belgium میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به171کشور با پاسپورت Italy میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به171کشور با پاسپورت Netherlands میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Canada میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت France میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Ireland میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Japan میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Norway میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Portugal میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به170کشور با پاسپورت Spain میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به168کشور با پاسپورت Austria میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به168کشور با پاسپورت New Zealand میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به168کشور با پاسپورت Switzerland میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به167کشور با پاسپورت Australia میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به167کشور با پاسپورت Greece میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به167کشور با پاسپورت Singapore میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به166کشور با پاسپورت South Korea میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به165کشور با پاسپورت Iceland میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به163کشور با پاسپورت Malaysia میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به163کشور با پاسپورت Malta میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

به159کشور با پاسپورت Liechtenstein میتوانید بدون داشتن ویزا سفر کنید

رتبه پاسپورت ایران در دنیا70 است و میتواند به 47 کشور بدون ویزا سفر کنید

منبع"http://www.whichcountry.co"

اصطلاحات مرتبط:"قدرتمندترین پاسپورتهای جهان"

 

ویزاچیست: مدرکی که توسط سفارتخانه کشور متبوع در کشور مقصد صادر و نشان دهنده مجوز ورود شما به آن کشور است.ویزا انواع مختلفی دارد(ویزای مولتی-ویزای سینگل-ویزای توریستی-ویزای کار-ویزای تحصیلی-ویزای بازرگانی-ویزای خبرنگاری- و ....)

پاسپورت چیست: مدرک و سندی بین اللملی  بابت خروج شما از کشور که توسط مقامات وزارت خارجه صادر میگردد.

پیکاپ پاسپورت Pick Up Passports :پس از قبولی درخواست ویزای شما در سفارتخانه مورد نظر،پاسپورت شما به سفارتخانه ارسال تا ویزا مسافرتی ضمیمه آن شود.

اخذ ویزا:گرفتن ویزای مسافرتی شما توسط آژانسهای مسافرتی تهران یا شهرستانها