خاروغ تاجیکستان : خاروغ نزدیک به مرز افغانستان بوده و مردمانی دارد که به یکی از زبان های ایرانی پامیری، شغنی صحبت میکنند. بر سر پادشاهی خاروغ تاجیکستان تا آخر قرن 19ام میلادی پادشاه افغانستان، امیر بخارا ، انگیلیسی ها و روس ها درگیر بودند. سپس در میان این درگیری ها روسیه توانست خاروغ تاجیکستان را بدست آورد. اکنون مرکز استان خاروغ تاجیکستان، خودمختار کوهستان بدخشان میباشد. تنها 29000 نفر در خاروغ تاجیکستان زندگی میکنند. یکی از مهمترین مکان های این خاروغ تاجیکستان که توریست های تور گرجستان و مهاجران زیادی را به دور خود جمع میکند، دانشگاه دولتی خاروغ تاجیکستان با ظرفیت چهار هزار دانشجو است.