چینهای ساخت  آبشاری (با پهنای 396 متر) در شهر "کون مینگ" واقع در استان "یون نان"-چین را در سال 2016 برای افزایش توریست در جنوب غربی چین افتتاح نمودند. با توجه به آلودگی 60 درصد منابع آبهای زیرزمینی چین این اقدام در جهت بهبود سلامت آب و جذب توریست بسیار موثر میباشد.