پارک ودنخا در مسکو : پارک ودنخا، از بزرگترین محله های فرهنگی در شهر روسیه است که نمایشگاه های بسیاری از دستاوردهای اقتصادی اتحاد شوروی نیز دارد. این پارک بزرگ در قسمت شمال شرقی شهر مسکو و در کنار ایستگاه مترو ودنخا قرار دارد. نام این پارک نیز، مخفف شده کلمات نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی اتحاد شوروی است. سالن های نمایشگاه این پارک بعد از نابود شدن شوروی به دست شرکت های تجاری افتاده و و در سال 1939 تا یک نمایشگاه سراسری کشاورزی، ارتقا یافت. در زمان جنگ نیز ایان نمایشگاه ها تعطیل شده و درست ده سال بعد از اتمام جنگ، سال 1954 دوباره باز شد. بعد از بازگشایی دوباره، اینبار از محصولات کشاورزی، به محصولات اختصاصی انحصار یافت. توریست ها و گردشگران تورهای روسیه با اقامت در هتل کاسموز میتوانند راحت ترین دسترسی را به این پارک زیبا و بزرگ داشته و برای قدم زدن وارد آن بشوند.

پارک ودنخا در مسکو

دیدنی های پارک ودنخا در مسکو

در این پارک بعد از نمایشگاه ها و محوطه دیدنی اش، میتوان از مجسمه های بزرگ مثل مجسمه زن دهقان و مرد کارگر روسی، دریاچه مصنوعی، گلخانه ها و ... دیدن کرد. همینطور برای سرگرمی بازدید کنندگان چندین شهربازی و میدان مخصوص نمایش و مسابقه حیوانات اهلی نیز در پارک ودنخا در مسکو وجو دارد. 

دیدنی های پارک ودنخا در مسکو