مسجد سلطان مهرماه استانبول : یکی دیگر از مسجدهای شگفت انگیز و زیبای استانبول، مسجد سلطان مهرماه است. این مسجد داخل دروازه قدیمی رادیرنه واقع میباشد. این مسجد نیز ساخته معمار سنیان بوده برای دختر شاه سلیمان در سال 1555 در استانبول بوده. این مسجد دیوارهایی از جنس شیشه داشته و چهارطاق بزرگ داشته که انگار از گنبد اصلی مراقبت میکنند. روشنایی داخل مسجد سلطان مهرماه استانبول با 160 پنجره که دور تا دور گنبد قرار دارند انجام تامین میشود. سلطان سلیمان این مسجد را به خاطر ذوق هنری دخترش مهرماه ساخت و نام آن را اسم از اسم دهترش برداست سلطان مهرماه به معنای خورشید و ماه است. این مسجد اکنون بین توریست ها و گردشگران تور استانبول به مسجد اسکله نیز معروف است. مسجد سلطان مهرماه استانبول یکی از زیباترین آثار باقی مانده از زمان سلطنت عثمانی هاست. سلطان مهرماه در زمان عثمانی به سلطان هنر پرور معروف بود.

مسجد سلطان مهرماه استانبول