هواپیمای ایرباس A318  قیمت: 75.1 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A319  قیمت: 89.6 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A320  قیمت: 98 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A321  قیمت: 114.9 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A319 neo قیمت: 98.5 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A320 neo قیمت: 107.3 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A321 neo قیمت: 125.7 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A330 800neo قیمت: 252.3 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A330 freighter200 قیمت: 234.7 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A330-300  قیمت: 256.4 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A330 900neo قیمت: 287.7 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A350-800  قیمت: 272.4 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A350-900  قیمت: 308.1 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A350-1000  قیمت: 355.7 میلیون دلار

هواپیمای ایرباس A380-800  قیمت: 432.6 میلیون دلار