برج عروس عراق : این برج که اسم آن را شهر بصره به دلیل زیبا و بین المللی بودن آن منطقه در خلیج فارس انتخاب کرده بودند تا قبل از آنکه صدام با جنگ به شیعیان بیاید. این برج 1152 متری از برج العرب هم بلند تر خواهد بود. البته همچنان مکان ساخت و تاریخ دقیق تکمیل این برج زیبا تعیین نشده ولی معمار آن مارکوس دآندرس اعتقاد در این سال ها این بهترین خبر برای مردم ساکن عراق بوده و از آن ها از اینکه در کنار این برج زندگی کنند خوشحال خواهند بود.

برج عروس عراق

ساخت برج عروس عراق به جای برج المملکه :

به گزارش چنند تن از خبرگزاران ایرانی عربستانی ها میخواستند برج المملکه را بسازند تا آن را به یکی از بلندترین برج ها دنیا ثبت کنند. ولی اکنون کشور عراق گفته که میخوواهد برج عروس را 1152 متر یعنی بلندتر از برج العرب در شهر بصره بسازد نا لقب بلندترین برج دنیا را ازان خود کند. شرکتی که ساخت این برج را قبول کرده AMBS یک شرکت انگلیسی بوده و گفته نه اتها در ارتفاع بلکه در موارد دیگر نیز رکورد خواهد زد و ادعا کرده که این پروژه، پروژه ای عظیم با 230 طبقه خواهد بود.

ساخت برج عروس عراق به جای برج المملکه

برنامه ریزی ها برای ساخت برج عروس عراق :

در این شهر نه تنها برج عروس، هتل ها و اداره ها ساخته خواهد شد، علاوه براین ها سیستم حمل و نقل اختصاصی، مدرسه ها، کلینیک و موارد بسیار دیگر نیز در بهترین سطح ممکن ساخته خواهد شد. در واقع بصره یک شهر مدرن و صلح آمیز بوده مشابه به کویت بوده تا بغداد گفته شده که برج عروس عراق در این مکان ساخته خواهد شد.