اولین پرواز از شهر پاریس در کشور فرانسه به شهر تهران توسط هواپیمائی هما  بدون مشکل سوخت گیری در فرودگاه پاریس انجام شد.از این به بعد این پرواز مقدمه ای برای پروازهای مستقیم توراروپا خواهد بود.

تاریخ خبر 94/10/29