کاخ شیروان شاه باکو : یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مکان های تاریخی از نظر معماری، کاخ شیروان شاه باکو میباشد که یک قصر اصلی به همراه چنبره دفن، مسجد با مناره، مقبره سید یحی باکویی، ورودی شرقی، دروازه مراد، یک مخزن آب و حمام خانه که چیز کمی از آن باقی مانده میباشد. این قصر در سال 1411 بوسیله شیروان شاه شیخ ابراهیم ساخته شد و 2 طبقه با پنجاه بعد مختلف و 3 راه پله پیچ در پیچ بسیار باریک دارد. بعد از آنکه صفوی باکو را به تصرف درآورد، این قصر متروکه ماند به همین دلیل قسمت های زیادی از آن خراب و فرسوده شده به همین دلیل سال 1964 کاخ شیروان شاه باکو را یک موزه مرکزی اعلام کرده و مشغول به بازسازی آن شدند. از چیزهایی که در این کاخ باقی مانده نشان دهنده ظرافت و زیبایی بکار رفته در معماری اسلامی میباشد.

کاخ شیروان شاه باکو

اهمیت کاخ شیروان شاه باکو :

بر در  دروزاه های ان قصر یک سری حروف عربی نوشته شده که بازهم نساند دهنده بی نظیر بودن معماری اسلامی است. علت اهمیت این کاخ برای گردگشران تور باکو و مردم باکو، نشان دادن تاریخ این شهر است. این کاح به گونه ای تاریخ باکو را بیان میکند و یکی از مهم ترین و ارزشمندترین بناهای کشور است. حتی عکس این کاخ هم روی اسکناس های این کشور چاپ شده و مردم برای نگهداری و مراقبت از این کاخ در حال تلاش هستند و هر سال آن را بازسازی میکنند. برای نگهداری از این عمارت هزینه های بسیاری شده.

اهمیت کاخ شیروان شاه باکو

آدرس کاخ شیروان شاه باکو :

Zamkovskaya Side-street, 76, Baku, Azerbaijan