وب سایت معروف Skytrax رتبه بندی شرکت های هواپیمایی 2016 را ارائه نمود. در این لیست فقط ۹ شرکت توانسته اند 5 ستاره را کسب کنند. ۴۰ ایرلاین  چهار ستاره  و ۱۰۷۷ ایرلاین  سه ستاره را به دست آورند ولی در بین تمام ایرلاینهای دنیا در این رده بندی ۲۱ ایرلاین از نظر Skytrax(وب سایت بررسی امنیت پرواز و کیفیت خدمات پروازی) در سطح بسیار پایینی قرار دارند دو ایرلاین ایرانی نیز در این لیست میباشند.

بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016
بدترین ایرلاینهای جهان در 2016